OPTIMALISATIE NW-ZONE SCHULENSMEER VOOR MOERASVOGELS EN GROTE MODDERKRUIPER

Aansluitend bij het vorige punt kunnen we stellen dat ook bij d e opmaak van het dossier wel eens wat wordt vergeten. Zo merkten we dat er in de NW hoek van het wachtbeken weinig werken waren voorzien binnen het Life project om dat gebied mooi in te richten in functie van natuurwaarden. Ook is dat een druk bewandeld gebied en dient de recreatie daar een beetje gekanaliseerd om de natuur kansen te geven. (niet de gewone wandelaar stoort, maar wel de excessen zoals crossers en barbecues met veel afval aan de randen van het meer en loslopende honden). Om hiervoor d enodige middelen te vinden werd een project ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit project werd goedgekeurd. ( met dank aan de opstellers ervan).
Natuurpunt investeert in een project aan de rand van het Schulensmeer te Lummen en dit ten behoeve van verschillende moerasvogels (onder andere roerdomp, woudaap, blauwborst en ijsvogel) en grote modderkruiper. Het project bestaat uit vier grote gebieden. De investering betreft voornamelijk het kappen van bomen inclusief de afvoer van stronken (zowel aan de land- als aan de meerzijde), rietaanplant, het plaatsen van een raster in functie van het geleiden van recreanten, het afgraven van dijken en opgehoogde zone. In het noordwestelijke deel van het meer zal er verondiept worden en zal een translocatie van gele plomp plaatsvinden.
Die hoek zal bijzonder aantrekkelijk worden voor de wandelaar. Natuurpunt slaagt er weeral in om subsidies te verwerven voor d e verfraaiing van het gebied Schulensbroek-Schulensmeer.
Toegekende subsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap: € 270.841,24