De Broekgazet 2018 - 1

LIFE Delta

Het LIFE Delta project wordt stilaan verder ontrolt. De studiefase loopt op haar einde. Keuzes moeten nu gemaakt worden. De doelstellingen bepalen immers de werken die moeten uitgevoerd worden. Doch dit traject verloopt zeer omzichtig, goed gedocumenteerd en goed onderbouwd.

ISN De Vroente

In het kader van Europese instandhoudingsdoelstellingen werd er een ISN
(Investeringssubsidie Natuur) toegekend voor het gebied zuidelijk van de Herk , voornamelijk te Donk. (tussen N2 en de Herkrivier) De werken zijn aan de gang sinds vorig najaar en de eerste resultaten zijn zichtbaar. We kijken uit hoe de weidevogels hier gaan reageren?

Aankopen

Binnen het LIFE Deltaproject zijn ook fondsen voorzien voor aankoop van gronden. Zie op kaartje in bijlage voor een overzicht (rode vakjes op de kaart).

Erkenning Natuurreservaat

Er werd een dossier opgesteld om de nieuw verworven gronden te laten erkennen als natuurreservaat door de bevoegde Minister. Dit is de dertiende uitbreiding. Dit wil zeggen dat we voor de dertiende keer vragen om bijkomende gronden, die we verworven binnen de vastgelegde perimeter Schulensbroek, te erkennen als natuurreservaat. Vele instanties worden gevraagd om advies te geven.

Komende activiteiten

Wandeling die vertrekken aan 't Vloot , normaliter 14u ( verifieer even van tevoren)

4 februari: wilde zwanen wandeling
4 maart: op zoek naar de bever
1april; steltlopers aan de Kleen Meulen ( vertrek daar om9u)
1 mei: 24 uur vogels spotten ( zie volgende krant)